سبد ذخیره انواع گازها


سبد ذخیره انواع گازها

سبدهای  ذخیره انواع  گازهای فشرده ، متشکل از تعدادی مخزن می باشد که با توجه به نیاز مشتری در حجم های مختلف طراحی و تولید میشوند. این محصولات در بازهای فشارهای مختلف طراحی و تولید شده و قابلیت استفاده برای حمل انواع گازهای فشرده را دارا می باشند. درصورت استفاده برای گازهای متفاوت، کاربر باید الزامات استاندارد ملی 13103 را رعایت نماید.