بازدید هیئت وزارت نفت و منابع معدنی کشور سوریه از شرکت توانا
TAVANA

TAVANA

TAVANA