رونمایی از اولین کشنده دوسوخته همزمان (DDF) و اولین جایگاه سیار (CNG)
TAVANA

TAVANA

TAVANA